Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~C **> >

harte té genieten. Eindelijk, willen zij met allen ernst beginnen, op een' tijd, dar. zij — daartoe niet ineer geltemd zijn.

't Is 'er echter verre af, dat wij zouden loogchenen, dat men indedaad te vroeg en te fpoedig genieten kan: — doch tot een volkomen genot, welk te gelijk ffiet êené behoudenis der krachteh en derzelver beftendige ontwikkeling gepaard gaat , is eene rusteloze infbanning en ontbecring van allerleie echte en uitgeftrekte genietingen in geenen deele noodzaakUjk.

Mén kan waarlijk vroeg", zeer veel, ch bij aanhoudendheid genieten , en zich echter zorgvuldig in acht nemen, en tot eén verder volkomener genot voorbereiden. Beiden zijn niet alleen beftaanbaar met elItandere'n, maar het ëene wordt door het andere daadelijk bevorderd. Een vrolijk genot is de bron van het eigenlijke leeven , en uit het gevoel van hét « fchoone en goede ontllaan onze idedalen, door welker behulp wij eenen hoogen trap van volkomenheid bereiken.

Tot een recht genot behoort, ten tweeden , eene onpartijdige en juiste oplettendheid op al dat goede, welk men in ziine macht heeft — eene naauwketifige opmerkzaamheid op de onrallijke bronnen van genoégen, die in de natuur zelve voor handen, en Yoor alle menfchen onuitputlijk z;jn — een zorgvuldig toezicht op alle de bijzondere gelegenheden, wel. ken ieder mensen, in zijne eigen omftandigheden en betrekkingen, allerzekerst vinden kan.

'III. D. III. S. Q Aéfcl

Sluiten