Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C *3* )-

WH behoeven flechts het denkbeeld nategaan van het'gene wij groot, buitengewoon en in het oog lopend heeten , en wij zullen rasch ontwaaren, dat flechts weinige voorwerpen van die natunr gefchikt zijn , om waar genoegen te verfchalTen. Hij derhalven , die zich daarmede alleen bezig houden , daariu alleen verblijden wil, zal allerzekerst verfcheide gaapingen ontmoeten , welken bij buiten Haat is aantcvullenj hij zal klaagen over gebrek, en daardoor een wezenlijk verdriet ondervinden. Met de ontallijke kleene genoegens daartegen , welken de Natuur uit . den hoorn haares overvloeds in eene ruime maate uitflort , kunnen alle deze ledige oogenblikken aangevuld ; het gebrek verholpen ; het verdriet in geneuchten worden verwisfeld : en deze afwisfeling kan juist zoo veel te weldadiger worden , daar wij ten vollen verzekerd zijn , dat wij geene genocgzaame kracht bezitten , om de voorwerpen van verre met een edel en treffend gevoel te befpiegelen.

De Natuur is vol van fchepzelen , welken zij u ter verlustiging aanbiedt , en waarin gij u met een vrolijk hart kunt verheugen , zelfs dan, wanneer uwe ) ziel tot geene vreugde mogt geflemd fchijnen: de droevige luim, die u op dat pas beheerfchen mogt, zal tot vrolijkheid keeren, zodra gij flechts een enkel befpiegelend oog daarop henen werpt; gij zult weldra eene vreugde fmaaken , welke, verre van u te vernederen, uwe ziel zal opklaaren en verheffen.

Ten vierden. Wanneer gi het goede , welk gij in uwe macht hebt , recht genieten , en daardoor een vergenoegd leeven wilt leiden, befchouw het dan ook

geens-

Sluiten