Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 234 )—

dsadelijfce bronnen van geneuchten , en het bezef van het gene u nog ontbreken mogt ; het bezef van 't gene indedaad beter konde wezen, behoort u geenszins terugtehouden, om het goede, welk voor u aanwezig is , recht ernftig optemerken: dit bezef zal zijne kracht verliezen door de tegengeftelde bedenking , aan hoe veel vermindering dat goede zelfs , welk u nog overig is , blootftaat, fchoon geheel buiten uw toedoen. Gewent gij u aan deze denkwijs , dan zal uwe gelukzaligheid ook dagelijks toenemen, en eerlang wortelen fchieteu, die niet ligt zullen kunnen uitgerooid worden : zij zal veel gewisfer zijn, dan wanneer uwe rijkdommen zich dagelijks vermeerderen , of uw roem van uur tot uur wierd uitgebreid. Aanfchouw flechts de Rijken, en gij zult bij de meeften hunner de rampzaligfte vcrftooring hunner gelukzaligheid ontmoeten. Zij bezitten eene menigte van goederen; zij willen alles overzien en genieten, en, juist omdat zij te veel bezitten, zien en genieten zij niets behoorlijk. Om de goederen der Natuur te fmaaken , wordt vrij wat meer , dan een oppervlakkige, verwarde blik gevorderd. Van daar, dat de verftandigften onder hen, opmerkzaam op haare wenken , zich , zoo dikwerf zij gelegenheid hadden, den verblindenden glans hunner grootheid vaarwelgezegd , zich op het land begeven, en liever verkezen hebben, om tot den eerwaardigen burgerftand te naderen, ten einde daarin wezenlijk gelukkiger te worden.

Ten Vijfden, Zijt vooral zeer omzichtig, om de gevolgen vnn alle mogelijke zoorten en trappen van geneuchten geenszins te verhaasten, of u daarmede te overlaaden.

Vee-

Sluiten