Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C =53 }-

bedacht zijn, en die voordeden intrekken , 'welke» anderen, uit hoofde -eener ftilzwijgende verbindtenisfe , tevens van hem genoten hebben. Wijders fchijnt het ook met de natuur weinig overëentekomen, dat Landen , welken, volgends hunne gelegenheid, voor- > naamlijk tot den handel op andere Landen gefchikt «ijn , daarbij voorheen een- vast en zeker, gewin hadden , en alle de veelvuldige voordeelen van tra.reporten genoten, hunne waare beftemming verloogehenen, en op onbekende zeëen onzekere rijkdommen moeken. Wanneer onze eigen weldadige grond on* voorziet van alle noodzaailijke behoeften, en wij, om ons leeven te veraangenaarnen, tegen waaren, die Dij ons overvloedig vallen , alles van buiten kunnen inruilen, wat ons ontbreekt; wanneer 'er daarteboven nog voorraad genoeg van los geld is — wat kunnen goud en zilver ons dan baaten? Dezen zullen dan alleen de waarde van ons oude kapitaal verminderen, en verhooging der prijzen te wege brengen: zij zullen der onmatige weelde nieuw voedfel geven, eti eene heete koorts in de maatfchappij doen ontftaan, welke haar verteert, even 'gelijk in een ligchaam , welk met fcherpe en heete fpijzen overladen is.

Ik heb reeds te voren eenige aanmerkingen voorgedragen omtrend de fchaadelijke gevolgen , welken de ontaarde weelde op den zedenlijken welftand des Volks 'heeft. De menfchenkenner , die den wederkeerigcn invloed van den zedenlijken ftaat eenes volks op deszeifs natuurlijken toeftand gewoon is optemerken, zal ook hier eene van de krachtigfte 'oorzaken deiverarming ontdekken. En indedaad , nimmer hebben R 5 on-

Sluiten