Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( =58 )-

trmenkasfcn, es dat , daar hij zijn burgerrecht met zijn eigen bloed gekogt heeft!

Deze aanmerking doet mij denken aan de Soldaaten. kinderen. Het is door de ondervinding bekend genoeg , dat veelen van hun, in den eerden bloei hun. nes leevens , reeds van gebrek verwelken , en dat een groot deel van het ellendig overfchot, wegens gebreklijkheid, of verwaarlozing, en mangel aan nodig onderricht en opvoeding, een prooi der ellende worden. Dit alles is een gevolg van de armoede , welke maakt, dat de kinders niet genoeg , of niet dan allerflecbtst, ongezondst, fchaadelijkst voedfel kunnen bekomen. Zomtijds is zulks ook het gevolg der voorgaande liederlijkheid, of ook der zorgeloosheid, of ook van den tegenzin , welken de ouders omtrend de kinders hebben; tegenzin, welke, hoe onnatuurlijk ook , in den hoogden nood der armoede, de Ouderen gemaklijk bekruipen kan. ó Hoe veel meer dienst zou de Staat van deze kinderen hebben kunnen ; hoe veel meer goede Soldaaten zou ons Land uit deze Soldaaten-klnderen kunnen aankweeken, wanneer 'er gepaste middelen gevonden wierden , om deze jongens, die in den fchoot des Vaderlands zeiven geteeld en geboren zijn, tegen dit geweldig nadeel van flecht voedfel en flechte opvoeding, in hunne eerde jeugd , te beveiligen ; om hen op 's Lands kosten tot den dienst van den Staat bekwaam te maaken, en hen voor zedenloosheid zo wel, als voor gebrek, te bewaaren! Zulk een aantal van jonge manluiden zoude, wanneer het hen niet aan wijven mangelde, hu,n eigen corps zelf, zonder reeruteeren, weder

Sluiten