Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C *5P )—

der kunnen herftellen, en zich alleen door den weg van voordteeling in ftand houden.

Durf ik hier mijnen lezer, in het naarfpooren van de bronnen der armoede bezig , de openbaare gelukof loterij/pelen herinneren, waarvan elk de fchaadelijke gevolgen , ten aanzien van het gemeen], zo ik onderftel, wel kent, en welken men echter nog geheugt ? Den Hemel is bekend , hoe veelen, door kwaalijk beftuurde winzucht verleid en bedrogen, aan den bedelftaf geraakt, en ongelukkig, ofwel misdaadig zijn geworden! Wie wil met zijne handen arbeiden , als een ftorn geluk iemand eensflags in den overvloed zetten kan! Wien zou het gelusten, alle zijne krachten te befteeden, ter verkrijging van een dikwijls zeer fober loon, wanneer men in een oogenblik rijk kan worden ! Zoo redeneert het gemeen : het ziet flechts de zaak van ééne , en wel van de fchitterende zijde: maar zulks kan het nadeel van een ingewikkeld plan niet bereekenen. Met blinde drifc ijlt het naar de loterij - kantooreu , raapt en fchraapt alles bijeen, wat het grijpen en vangen kan, om, ter koeftering dier betoverende hoop, zich in ftaat te flellen tot hunne inlage; ja, offert eindelijk aan dezen afgod, alle zijne rust, tevredenheid, huislijk geluk , welvaard, trouw , deugd, eerlijkheid; in één woord alles op.

Ik moet hier tevens met een woord melding maaken van de uitbreiding van het recht van *s Lands kas. Volgends deszeifs eigen aard, moet dit de grensfcheidingen vastzetten tusfehen het eigendom van den Staat en van de Onderzaaten, en hetzelve beveiligen

en

Sluiten