Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( iS4 5-

!e vcrmo;:;nde luiden opliet Land woonen; en waar zulke ambagten, die het meest blootftaan voor verarming, dikwijls aan zulke oorden gedreeven worden , waar weinig rijke inwooners zijn , daar verdwijnt deze fchijnbaare evenreedigheid geheelenal. Behalve dit, zijn 'er nog andere nadeelige gevolgen van dezen regel voor handen. Want, daar het niet wel mooglijk is, de vercischten ten naauwften te bepaalen, wanneer iemand als medelid van eene Gemeente moet worden aangemerkt , zo wordt hierdoor aanleiding gegeven tot verfchillen, en menig een arme blijft daardoor baiten hulp. Verder wordt het hierdoor voor ieder' vreemden zeer bezwaarlijk gemaakt, om zich ergends in eene plaats nedertezetten , of van woonplaats te veranderen ; dewijl iedere Gemeente zeer waakzaam is , om toch geene leden aantenemen , welken haar t'avond of morgen zouden kunnen bezwaaren. Deze vrijheid nogthands, om te woonen , waar men wil, is ten uiterften behoorlijk, en in veele gevallen zeer nuttig. De afzondering der armen uit den Soldaatenfland, en de geheele uitfluiting van oude Invalides, die geen; ingeborenen zijn, fchijnt uit dezen grondregel gefprooten te zijn.

De harde (troffen, welke tegen bedelaars en landloopers bepaald zijn, kunnen zich mede niet wel rechtvaardigen. Wanneer een ellendige , arme kaerel , die niemand eenig leed heeft toegebragt, en wiens eenige misdaad daarin beftaat , dat hij niet arbeidt, en om eene aalmis vraagt , opgevat wordt, dan verwekt zijn ellendige en verachtlijke toedand bij eenen ieder medelijden, en hij fchijnt zich zelf reeds

ge-

Sluiten