Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 26> >*

in zulke oorden , geheel zoude kunnen verhelpen. Maar het hapert aan de uitkiezing, en van de perfooren, en van de middelen: men onderfteunt de noodlijdenden , noch op den rechten tijd, noch op de rechte wijze. Een verftandig Man herftek zijn huis, zo haast hij leemten en gebreken gewaar wordt; hierdoor behoudt hij hetzelve, en komt zwaarer kosten voor. Maar wat doen wij dikwijls? Wij wachten , totdat het huis geheel inftort, en dan willen wij, tegen de natuur aan , uit die onbruikbaare puinhoopen een nieuw gebouw optrekken. In zom< mige plaatfen,is de bezorging der armen in handen van zeer aanzienli.ke, vermogende , of ook wel, van bezoldigde lieden. Dit is geheel verkeerd: want dezen — men vergeve mij, althands ten aanzien der twee eerstgenoemde rangen,deze uitdrukking—zijn niet gefchikt voor die beftendige opmerkzaamheid, en die zagte, deelnemende behandeling, welke hun ambt medebrengt. Het onderhoud der laatstgenoemden verzwakt tevens het kapitaal, welk tot onderfteuning der armen moest gefchikt zijn. En, dewijl 'er, even hierom, flechts een kleen getal van opzieneren onderhouden kan worden , zo zijn dezen ook niet in ftaat, om de nodige kennis te verkrijgen aan de armen, die 'er onder het volk zijn, en met derzelver omftandigheden en krachten tevens zoo innerlijk bekend te worden , dat zij dezelven, in juiste cvenreedigheid van het - een en ander, zouden kunnen helpen en te gemoet komen. Menig waare arme verbergt zich uit fchaamte voor hun gezicht, en draagt den last zijner behoefte in ftilte; terwijl nietsS 5 waar*

Sluiten