Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—( 300 )—

gers befchaamd en aan de kaak gefield zijn: maar even deze fchriften leereu ons tevens, hoe dikwerf deze kunstenarijé'n , vcor de li'gtgeloovige gemeente gepleegd, gelukt zijn, en de dweeperij bevorderd hebben ; vooral toen dweepers en bedriegers zich verëenigden, om aanzienlijke Mannen, Grooten en derzelver Ministers, beroemde Leeraars en Geleerden, tot hunne partij overtehaalen, en daarin niet dan al te wel flaagden. Regis ad exemplum totus componitur orbis. Misfchien geloofden deze dweepers ook, gelijk zommige Kerkvaders zich inbeeldden, dat pia fraudes (godvruchtige bedriegerijen) geöorlofd zijn. Dit althands is zeker, dat list en bedrog zich met de dweeperij paarden , en dezelve met reuzenfiappen, vooral in Duitschland, decden toenemen. Is nu de dweeperij altijd aanflekend, en uit dezen hoofde voorzwakke gemoederen altijd gevaarlijk;hoq veel te gevaarlijker moet dezelve dan wezen, en hoe veel te grooteroverwinningen moet zij behaalen, wanneer zij, op nieuw wakker gemaakt zijnde, onder een zinlijk, en door fentimentcel vergif verzwakt Volk, met al den toefiel vah zinlijke kunstenarijën en betoverende wapentuigen, door den waereldlijken arm, en het voorbeeld van zommige Grooten niet weinig verfterkt, in het openbaar ten voorfchijn treedt?

3. Laat mij hier, in de derde plaats, bijvoegen de geheime kunftenarijën , van welken men, volgends de getuigenisfen van verfcheiden beroemde'Schrijveren, in Duitschland, zich hier en daar bediend heeft , om de zaak voordtezetten, en aanhang te maaken. Ik bedoel hier zo zeer niet het zoogenoemd magnetis.-

mus,

Sluiten