Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 302 )—

zclfsonderzoek, welke wii, zo wij wijs zijn , dagelijks, voor de oogen van den ahvecenden Hartenkenner, naauwkeuriglijk behooren in het werk te ftellen , zó veel mooglijk, ontvlucht , zoekt naar zulk een zamenftel van Godsdienst, welk hem met eene nieuwe zoort van wellust en geestlijke weelde voedt , zijn befchuldigend geweten meest bevredigt , met de beloften van bijzondere genade des Hemels paait,! en hierdoor bij hem al dat gene aanvult , wat 'er, aan de betrachting vanzijn' plicht, in vorige dagen ontbroken heeft en nog ontbreekt. Het is eene wijze en door de ondervinding beproefde opmerking, dat die menfchen het meest aan dweeperij zijn blootgefteld , en, op hunnen ouden dag vooral, daadelijk dweepers worden , die de dagen hunner jeugd en hunne eerfte frisfche krachten aan losbandigheid gewijd hebben. Van hier ook, naar mijn oordeel, dat onder de Leeraars zoo veele dweepers gevonden worden ; naardien hetbekend is, hoe zij hunnen tijd op de hooge fchoolen gefleeten hebben. — Is het derhalve vreemd, dat de godsdienftige dweeperij , in welke de genade des Hemels toch altijd het middenpunt is, bij menfchen, die zeer wel weten , hoe zeer zij genade behoeven, zoo veel veld wint ? Neen: ook van dezen kant befchouwd , is de zaak zeer natuurlijk.

Nog minder zal men zich over den aanwas der dweeperij bevreemden , wanneer men, behalve op de gemelde bijkomende oorzaken , welken ik heb opgegeven , acht (laat op de algemeene vatbaarheid der menfchen voor dweeperij. De mensch is voor geene fterker drift , geen heviger gevoel recht vatbaar,

zon-

Sluiten