Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~( 3*« >~

3- Hier komt nog bij, dat deze onze waereld, hoe fchoon en aangenaam dezelve zij , echter voor menigen tevens zeer veel onaangenaams uitlevert, en noodzaaklek , volgends het wijze plan van den grooten Bouwheer, leveren moet. Hieruit ontftaat het algemeene verlangen naar troost; en dezen vindt de mensch, te recht, best bij den godsdienst. Maar tevens doet dit troostverlangen de zaken ligteiijk overdrijven in zij. ne verbeelding, en hem zich zeiven beelden fchilderen, welke nergends beftaan ; gewaarwordingen gevoelen, welke alleenlijk de vruchten der verbeelding zijn ; op zaken ftaat maaken , welke, op het hoogst befchouwd, flechts mooglijk zijn. Men vindt daarom, doorgaands, meer godsdienftige dweepers onder armen , dan onder rijken ; onder zieklijken en gcbrekkigen, dan onder welvaarenoen; onder ouden , dan onder jongen. De eerden naamlijk, behoeven veel meer troost, dan de laatften ; en ik heb meer dan eens gezien, dat verandering van uitwendige omftandigheden de nevels van dweeperij verdreef, en den geest aan deszeifs vorige helderheid wedergaf. De zwakke fterveling, wanneer hij zich in merklijke ongelegenheid bevindt, zoekt naar troost, om zijn leed te verzachten. Dezen biedt hem de godsdienst aan. Maar helaas ! is de mensch dikwijls niet deugdzaam genoeg, om dezen troost te genieten; of ook is hij zomtijds niet fchrander genoeg , om denzelven zuiver, en zonder eenig inmengzel , te fmaaken. Hierin komt hem de dweeperij ter hulpe, en bereidt hem eenen zwijmeldrank, welks genot hij met het verlies van zijn gezond verftand boeten moet.

4. Niets

Sluiten