Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-_C 3i9 >y

bemerkten , de deuren toermeeten , met ongewasfcben handen aan tafel kwamen , allerleien moedwil pleegden , en op den ouden voet voordgingen , zonder zich langer aan eenig dreigement te bekreunen: en, hoe zeer Jufvrouw V. in de uiter(Ie woede zwoer , dat zij ten aanzien van deze verregaande ongehoorzaamheid haarer Kinderen eenmaal een voorbeeld zou (lellen , dat hun, zo lang zij leefden , heugen zou ; de Kinderen keerden zich al lagchende om, en troostten zich met het zeker vooruitzicht , dat deze bedreiging even min zou ver vuld worden als de voiigen.

*

,, Het zal haast weder kermis zijn;" was de telkens herhanlde betuiging van Jufvrouw N., welke zij, reeds met het begin van het nieuwe jaar, ter overreeding haarer Kinderen bezigde, ,, en alwie nu braaf opgepast heeft en gehoorzaam geweest is, zal ook zeker wat moois krijgen, en voor hem, die niet zoet is, zal ik eene nieuwe roede koopen."

Hendrik, uit zijnen eigen aard een goede en gehoorzaame jongen zijnde, liet zich door deze belofte zichtbaar overreeden, om zich nog naauwkeuriger naar Moeders zin te fchikken. — Op Niesje, daartegen, zijnde een kleen los meisje, maakte deze toezegging geen' den minften indruk. Zij bleef even fpeelsch, onbeftendig en moedwillig, als te voren.

Bij zulk een gedrag kon het niet misfen , of haar Bruedsr berispte haar, nu en dan, over haare ligt-

zin

Sluiten