Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 3# )-

hardheid of verzwaaring van hun lot, (zoo aU ismand zoude kunnen denken) want voor zo verte zij vreemd van eikanderen zijn, is zulks hun volmaakt onverfclnllig, en zijn'er al getrouwden onderden hoop, dan is dit tot hun merkelijk voordeel; want dus wordt de Vrouw voor onredelijke aanzoeken of behandelingen bewaard. — Ja, denken veelligt zommigen mijner geëerde Hoorders, wel voor de mishandelingen der Zwarten, maar des te erger zijn zij aan de beestachtigheid van ruuwe Matroozen en Vaarensgasten blootgefteld. Doch juist is deze affcheiding het middel, om haar daarvoor te bewaaren ; dewijl de Matroos zijn verblijf in 't voorfchip bij de Manluiden heeft , en niet dan bij -noodzaak , of op uiterlijk bevel van den commandeerenden Officier, agter opkomen mag, waardoor hem alle gelegenheid tot gemeenzaamheid met de Vrouwelijke Sexe wordt benomen. — En wat de ruuwheid der Schepelingen' aangaat, geen Matroos mag, buiten weten of order van den Kapitein , een Neger een' klap -geven , veel min mishandelen ; op pcene van zelf zwaarlijk gellraft te worden.

•■ ' 7.b lang bét getal der Slaaven niet te groot is , komen zij dageli ks, bij handzaam weder,allen op het dek, om te wandelen en zich te verluchten; doch naar maate het armazoen grooter wordt , en dus de voorzichtigheid behoedzaamheid vordert , worden daaromtrend andere fchikkingen gemaakt; en eiudeiijk gefchiedt zulks beurtwijs, de eène helft des vóóren de andere des namiddags van ieder dag — en zij, welken de natuur tot zekere behoeften dringt ,

vin.

Sluiten