Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 371 )-

dan bij gevolgtrekking bereekenen, boe het met ons Land, ouzen Koophandel en Zeevaart, onze Ingezetenen in 't gemeen, en hun, die neering, kunften'en handwerken oefenen, in 't bijzonder; ja zelfs met hun , en hunne Kinderen zoude gefield zijn! Dat veelen dezer ieveraars, die zoo bijzonderlijk op dezen handel in menfchen (die vooreerst reeds Slaaven en Heidenen zijn , en ten anderen tot een nuttig einde gebruikt worden) afgeven; en ftilzwijgende dienzelfden handel in vrije Christen-Menfchen, die tot een allerbehaaglijkst einde , naamlijk tot moord , doodflag en verwoesting worden verkogt, onaandoenlijk aanzien, moet een ieder zich billijk over verwonderen 1 Of is dit geene flaavernij en menfchenhandel, wanneer Mannen van hunne Vrouwenen Kinderen, en Zoonen van hunne Ouders, tegen wil en dank, met geweld worden afgefcheurd;de Soldaaten-rok moeten aantrekken; aan andere Mogendheden verkogt of verhuurd , en door dezelven , het zij te Land, of over zee gevoerd,en gebruikt worden, om anderen hunner medenatuurgenooten, die hun nimmer iet hebben misdaan, of wier aanfchijn zij noit aanfchouwden, in koelen moede te vermoorden, en derzelver bezittingen te berooven en verwoesten; zo zij al niet zeiven fneuvelen , of, 't geen dikwijls bitterer is, dan de dood, ellendig cn jammerlijk verminkt, oen hunnen wederom t'huis komen, en door hun moeten onderhouden en verzorgd worden, indien zij nog zoo gelukkig zijn, dit te kunnen erlangen, of anders, met gebedeld brood hunne ellendige ligchaamen op het kommerlijkfie te onderhouden , totdat de dood een einde van alle hunne

jam-

Sluiten