Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 370 )-

zulke of zoortgelijke barbaarfche wijze met hunne Slaaven omgaan: neen: ik zou, liet mij de tijd het toe, eene menigte van tegenovergeftelde gevallen kunnen te berde brengen. Ook denke men niet, dat zulke en dergelijke gruweldaaden geheel ongeflraft gepleegd mogen worden. Voorzeker niet : maar beide deze gevallen gebeurden met lieden van den eerften rang; en wat kan loogen eri omkooping niet al doen, wanneer men eene zaak niet op het allernaauwkeuriglfe wil onderzoeken ? Dit weet ik echcer, dat z;ker voornaam perfonaadje , eenige jaaren geleden , om het mishandelen zijner Slaaven, de Colonie van Suriname geheel onverwacht heeft moeten verlaten , en zich nooit weder derwaards heeft durven begeven, maar in deze ftad zijn leeven geëindigd hcefc. Daarbij wordt 'er, van tijd tot tijd , door de Policie , in de Colonien meerder zorg voor het welbehandelen der Slaaven gedragen ; waarvan de laatfte Publicatie van Gouverneur en Raaden der Colonie Suriname de loffelijkfte kenmerken draagt. Door dezelve wordt niet alleen gezorgd , dat geene Blanke Bedienden de Slaaven . met woorden injurieeren , of wreedaardig en naar welgevallen ftraffen, of hen met ziid- of fchietgeweer dreigen, (mogende hetzelve niet, dan in geval van volflrekte noodweer,gebruiken) maar ook , dat zij hun , na ontvangen flraffe, geene verwi tingen mogen doen. Zelfs heeft de Policie aldaar (mag ik het eens zoo noemen) de eer der Slaavinnen gehandhaafd , door een ernftig en fcherp verbod aan alle Blanke Bedienden , om dezelven niet te debaucheeren , of zich met haar te vermengen ; alle»

op

Sluiten