Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K 378 )-

teren) *o de boeten van 200 guldens; en hunnen Meefter of deszeifs Gequaliflceerden dreigende, of flaande , voor den Meefter , indien hij zulks den Fiskaal niet aangeeft, van 500 guldens. En zal deze eorporcele ftraffe met geen geld mogen worden afgekogt, maar de fententie publiek ter uitvoer worden gebragt."

Deze voorzorgen , en de , over het algemeen , goede behandeling der Slaaven , fs eene der redenen, dac ve»len de vrijheid bijna niet achten, ja , om eene beuzeling verachten , waarvan cén ftaaltje ten voorbedde. Zeker Planter had eene Slaavin beflapen , en zoo veel genegenheid voor haar opgevat, dat hij haar niet alleen de vrijheid fchonk, maar ze tot zijne huidhoudftermaakte, enindit charakter door allen deed erkennen. Op zeker gastmaal , dat de Planter gaf, zag de Heer , dat zij, bij de gasten in de kamer komende, een groot gat in eene haarer koufen had Over deze flordigheid werd zij door haaren Heer in 't bijzijn der genoodigden berispt; doch ook dit nam het Schepzel zoo hoog op, dat zij haare fchoenen en koufen uittrok, ze haaren Heer voor de voeten wierp , en zeide: ,, als ik over zulk eene kleenigheid , in 't bijzijn van zo veele vreemden , moet beknord worden, dan lagch ik in de vrijheid , en

wil

(*) liet verdient hier aanmerking, dat, zo lang zij Jlaaven zijn, zij geene koufen of fchoenen mogsn dragen; maar hunne Vrijdom op eene of andere wijze bekomende , krijgen zij die aan, en dit is het teeken Van hunnegvrijheid,

Sluiten