Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( ó8o )-

dat i\Tc^r-Si9aven uit eigen beweging begeerd hebben , in de Christelijke Kerk te worden ingelijfd, maar dat zij vee! meer daarvan afkeerig zijn. En zouden zij , die dit tegenwerpen . in het geval zijnde , van zeiven Slaaven te bezitten , wel kunnen befluiten , niet alleen bunnen tijd te vergeefsch aan het onderwijs van domme en halftarrige lieden te befteeden; maar, fchoon gelukkig (hagende, hunne geheele welvaard daarbij opteöfferen ? — Immers , een Planter , c'ie 100 Slaaven had , 't welk niet zeldzaam is , zou, met dezelven volgends dezen eisch vrijtegeven , daardoor ten allerzuinigften gereekend, niet minder dan 60 of ^oduizend guldens verliezen. Doch, hier is, dunkt mij, de rechte plaats, om te vraagen, waarom de flaavernij en Christelijke belijdenis niet met eikanderen zouden kunnen gepaard gaan ? of met andere woorden ; waarom iemand niet te gelijk Slaaf en Christen zoude kunnen zijn'? Dit toch is een groot frruikelblok van den Slaavenftand, waaromtrend veele bedenkingen vallen; doch waarin ik, voor mij, ge-ne zwaarigheid zou vinden. De vrijheid, van welke op verfcheiden plaatzen des Nieuwen Verbonds gefproken wordt, is geene ligchaamlijke, maar alleen eene geestlijke vrijheid , welke de fchouderen dergeloovigcn van 't ondraaglijk juk der oude plechtigheden ontlast ; ten bewijze hiervan verftrekken , onder veelvuldige andere plaatzen, £/>,'/ef. VI. vs, 5. en 2 limoth. VI. vs. 1., die met de Kantteekening wel waardig zijn nagezien te worden. Paulus, in zijn andwoord op het gefchil, dat 'er bij de Korinthiers den^Slaavcnltand fchijnt geweest te zijn, of die

met

Sluiten