Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 384 )-

gen; doch met wat gevolg? Eerst, ja, gedroeg hij zich redelijk, maar verviel allengskens tot een flecht en ergerlijk leeven, zoo eindelijk, dat bij ten laatften, als een hond, tot zijn uitbraakzel wederkeerde, en naakt, zo als alle zijne medcbtoeders, als een gemeene Neger onder hen verkeerde en leefde; waarvan ik, op meer dan édne wijze, de gejiocgzaame verzekering heb ontvangen, (t).

Ziet daar dan, welke vruchten de omhelzing van het Christendom, helaas! bij deze lieden voordbrengt! En zal men nu, na dit alles onpartijdig en bedaard overwogen te hebben, de Planters en Eigenaars van Slaaven niet in een weinig gunftiger daglicht befchouwen, dan men tothiertoe bij zommigen heeft gedaan; en hun liever, dan door fchimp te veibitteren, met vriendelijke zachtmoedigheid onder het oog trachten te breDgcn, dat die menfchen, die hun ais flaaven dienen, hunne Medenatuurgenooten, en allen door dezelfde hand eens almachtigen Schepptus zijn gevormd, en daarom, als redenlijke wezens ,

" (t) Dit laatfte voorbeeld is allerfterkst, aangezien de kunde, belezenheid, en wel gelegde gronden van dit ongelukkig fchepzel, van wien mij, na het voorlezen dezer Verhandeling, gevallig, onder anderen, een Vertoog over ditzelfde onderwerp , naamelijk de Geoorloofdheid des Slaavenhar.deh, en de Bef aanbaarheid daarvan met den Christelijken Godsdienst, is ter hand gekomen; uit welke ik hier en daar eenige verandering in deze mijne verhandeling heb gemaakt, en welker lezing ik een' ieder, die ze bekomen kan, ten fterkfteu duive aanraaden»

Sluiten