Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4=0 )-

Zorg dus, in de tweede plaatfe , voor het behoud van dien teugel , welken de Natuur zelve voor de ontucht aan de hand geeft ; ik bedoel de Schaamte.

i.) Ten dien einde behoort uwe Echtgenoote , als eene vcrrtandige Moeder, — want dit is, voornaamiijk haare zaak — met alle zorgvuldigheid te letten, dat de gevoelige deelen vaïMiet ligchaam haarer Kinderen nimmer geprikkeld worden , zo als helaas ! maar al te veel door Minnen en Dienstboden gefchiedt , in de jammerlijke verbeelding , dat zij het Kind daardoor eene aangenaame gewaarwording verfchaffen , terwijl daartegen het nadeel ongelooflijk , en veelal onherftelbaar is.

2.) Ook moet gij uwe Kinders reeds zeer vroeg gewennen , om zich , in tegenwoordigheid van anderen, nimmer te ontblooten ; gefchiedt zulks, dan moet gij uwen ernftigften afkeer daarvan op de nadruklijkflc wijze aan den dag leggen ; zelfs met bedreiging en uitvoering van Iigchaamlijke ftraffe , 'indien uwe mondelinge vermaaning niets baateu mogt.

30 z"jt gij zelf, en laat ook alle uwe huisgenooten behoedzaam zijn , dat natuurlijke dingen, die , fchoon van verre , de fchaamte kwetzeu , in tegenwoordigheid der Kinderen , nimmer genoemd, veel minder daarvan gefproken , en althands nooit over de geheimen van den Echtelijken ftaat gefchertst worde. Zo u het heil uwer Kinderen waarlijk ter harte gaat , dan moet gij dezen regel in uw huisgezin zoo ftiptelijk doen opvolgen, dat gij de Dienstbode , die daarover met uw Kind fpreken mogt, op het eigen oogenblik moet wegjaagen, ten einde daardoor

Sluiten