Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 4" )-

door aan uwe overige huisgenooten een waarfchuwend' voorbeeld te geven.

4. ) Laat uwe Kinders nimmer uit uwe oogen blijven , en vooral geen gezelfchap van Kinderen hebben , ten zij gij zelf daadelijk tegenwoordig zijt 1

5. ) Geef ook, ten aanzien der zo even aangepreezen reinheid , zorgvuldig acht , dat de meergenoemde prikkelbaare deelen van het ligchaam uwer Kinderen, behoorlijk, met koud water gewasfchen en gereinigd worden , opdat niet eene verzameling van vuile ftoffen eene ontijdige jeukte veroorzaake , welke maar al te ligteiijk aanleiding kan geven tot ontucht.

Deze middelen fchijnen mij toe, de Kinderlijke onfchuld het best te zullen bewaaren. Zo lang de Kinders nog met het kwaad onbekend zijn, en hunne natuurlijke fchaamte behouden , is het nog mogelijk, hen tegen een verderf te beveiligen, welk reeds zo veele jonge lieden bevlekt, en gezondheid, geestvermogens , zeden ; in één woord, het waar geluk van zo veele befchaafde gewesten verwoest heeft. En deze middelen zult gij nog des te gemaklijker ' kunnen aanwenden , wanneer gij , hierbij , uwe Kinders

In de derde plaatfe, zorgvuldig gewent tot Arbeidzaamheid.

De ledigheid , weet gij , volgends het oud waar fpreekwoord, is eene oorzaak van alle kwaad; het is u niet onbekend , dat de mensch, die reeds in jaaren gevorderd is , niets nieuws van belang leert, en dat hij alles, waaraan hij nietreeds in zijne jeugd gewend

is»

Sluiten