Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 4=8 )-

zijn echter deze wetten door veele Vrouwen zeiven jammerlijk , en wel alleen gemakshalve , overdreeven , en het gevolg daarvan is, dat wij, tegen haar oogmerk, de Veziers der Vrouwelijke Sultanes geworden zijn. Men heeft aan ons geflacht alle kracht en werkzaamheid afgedaan, zonder de afhanglijkheid te willen erkennen , welke daaruit noodzaaklijk geboren wordt ; men heeft tevens gevorderd , dat de Vrouw , als het fieraad dezer aarde , het voorwerp zijn en blijven zou van eene blinde aanbidding en onderwerping.

God en de maatfchappij vorderen , dat de Vrouw flechts eenen kleenen , huislijken , fchoon zeer eerwaardigen , kring van werkzaamheid hebbe , zonder dat zij zich met al het andere , welk de Mannen betreft , behoeft intelaten , en hoe veele Vrouwen , echter , zijn 'er niet , die , alhoewel buiten ftaat, om één eenig gedeelte heurer waare Vrouwlijke beftemming naar behooren te volvoeren , zich echter onophoudlijk met het werk der Mannen bemoeien, en over ambten , eer, verdiende, letterkunde, kortom over alles, meefterachtig beflisfen ?

Nog eens. God en de maatfchappij hebben gewild , dat de Man de befchermer der Vrouw zoude zijn; dat de laatfte zich derhalven, bij het gevoel haarer eigen zwakheid , door een zachtzinnig, be1'cheidenen teder gedrag, voor haaren Man beminnenswaardig maaken , en zich aan hem op het naauwst verbinden zou. Maar hoeveele Vrouwen zijn 'er niet, die, met al het gevoel haarer zwakheid, geene befcherming van Mannen wilden dulden, maar in alle

op-

Sluiten