Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 43i )-

fchitteren, of om zo veel te ineesterachtiger te kunnen beUïslen.

Is de waare befcheidenheid, zo als gij dié uit het gezegde ligteiijk zult kunnen opmaaken , indedaad een eigenaardige trek van uw cha'rakter, dan zal zij zich zelve, ongekunfteld, vertoonen door een openhartig gelaat , zonder onbefchaahidheid , en vooral door zachtmoedigheid in alle uwe gefprékken en haudelingen. — Gelukkig Zij , die deze vérhcvene deugd, de voedfter van zo veele andere, bezit-, maft bovenal gelukkig hij , die zulk eene Vrouw 'tot zijne wederhelft heeft! — beiden zullen zij voor altijd gelukkig, wezen!

Ja, mijn1 Waardfte, zij, die befcheiden. is, is ook gewisüjk vrij van het zoo gewoone vrouwelijk gebrek, de ijdelheid, dat is, de begeerte, om door kleenigheden, door beuzelingen, ja, zelfs door zulke dingen, te fehkteren , die niet alleen niet onverfchillig befchouwd , maar indedaad veracht moeten worden. Geloof mij, zij_ is, even gelijk de onbegrensde eerzucht onder de Mannen, zo ook ondèr uwe Sexe, de ftichtfter dér fchriklijkiie verwoestingen: 'er is geene deugd, welke zij niet verflikt; geene ondeugd, welke zij niet voordbrengt; zij is het, welke het hart van den goedaardigften, den besten Man zelfs vervreemdt, en dus het huwelijk rampzalig maakt. En hoe gaarn zou menig Man het .gering verftand zijner Echtgenoote toegeven, wanneer zij, bij voorbeeld, de grootfte waarde ftelde in ïigchaamlijkè fchoonheid, of in de juiste kennis der modes: doch het ongelukkigfte daarbij is, dat het geheele zamen-

Sluiten