Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 434 )-

Geloof mij, mijn Kind, 'er beftaat geen huwelijk, waarin Man en Vrouw, ten allen tijde en in alle opzichten , volmaaktlijk eeuftemmig zijn : maar , wee hen, wanneer het zoo ver komt, cat' zij onderling twisten, wie van beiden zich onderwerpen zal! Wee de Vrouw, welke het waagt, zich tegen den Man te verzetten, in den waan, dat zij zal zegepiaalen ! De Man, die zich zijner kracht bewust is, zal zich nimmer door eene Vrouw laten overheerfchen. Doch ook , in zulk eenen toeftand , begrijpt gij zeTve , is de orde des huisgezins , de trouw der Dienstboden, de opvoeding der Kinderen, de welvaard van het geheel verloren, en de hemel, dien het huwelijk had kunnen vormen , worde in eene hel herfchapen. Om dit nu te verhoeden, zijn de zo even genoemde vrouwelijke deugden noodzaaklijk. liet geduld verdraagt hetgeen niet te veranderen is. Zachtmoedigheid ontwaapent de ftijfh'dofdigheid van den Man. Toegevendheid gaat hem verftandiglijk te gemoet, of wijkt voor hem, daar het nodig is, en de gewoonte der zelfsverloogchening verfchsft tot dit alles de behoorlijke kracht der ziel.

Het zal u mogelijk bevreemden , dat ik deze deugden Frou-xelijk noem , even of de Man dezelve wel ontbeeren kon: dan, daar ik thands alléén, als Vader, aan u fchrijve , en dus alleen over uwS Sexe handele l komt ook bij mij dénigltjk dat gene in aanmerking, welk uw waar geluk bevordert. Ik noem de gemeldde hoedanigheden vrouwelijke deugden, omdat zij, boven alles , het eharakter eener Vrouw behooren te verfieren. Uwe vrouwelijke natuur maakt u

der-

Sluiten