Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 435 )-

Hoed u, mijn1 Dochter , tegen deze rampzalige gevolgen ! Zijt omtrend een ieder', zelfs omtrend de gewoone huisdieren, vriendlijk! Onderdruk uwe gevoeligheid, fchoon gij al mogtbeleedigd zijn! Vermijd daaröm het haatlijk tegenfpreken, die zoo gewoone fout uwer Sexe! Gedenk altijd aan uwe beftemming! Wacht uvoor de, alles bedervende, ijdelheid en trotsheid , en laat geene uwer Vriendinnen , door derzelver bekoorli k fchijnfchoon , uw hart veroveren ! Langs dezen weg, zult gij ook de ellendige geveinsdheid vermijden dier Vrouwen, welke , in de gewoone gezelfchappen , niet dan de beste Echtgenooten , Moeders en Huishoudfters fchijnen, terwijl zij, in heur huisgezin, alles verwaarloozen , alles bederven, "alles verwoesten. Hoed u allerernftigst tegen dezen uiterlijken fchijn ! Laat uwe minzaamheid in huis nog veel fterker blijken, dan in gezelfchap, en verbind u daardoor , ongeveinsd, aan allen!

„ Maar, wanneer nu eens de Man zelf het voorbeeld van onvriendlijke behandeling geeft? — wamreer hij zelf vuurig, opvliegend van aard is? Hoe dan?" — Doch ook dan behoort de Vrouw, wil zij zich zelve en haar huisgezin niet tienmaal ongelukkiger maaken , het tegendeel daarvan te zijn en te taonen. Doet .zij dit niet , dan zal zij het kwaad , allerzekerst, niet alleen niet verminderen , maar zelfs verergeren , en dat wel , voornaamlijk , ten haaren eigen nadeele. De Man toch , zal, in het algemeen , geenszins de toegevende zijn, noch willen zijn ; de minfte tegenkanting zal zijne woede verdubbelen. — ,, Maar het valt hard , te gevoelen , dat men , als mensch , .met

den

Sluiten