Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 45o )-

Bijkans in elk dagpapier, dat men in handen krijgt, wordt het een of ander middel van beftaan aan hun, die in het een of ander vak van kunst of handwerk ervaren is , of uitmunt , aangeboden ; dan zij , die gehuuwd, en bovenal zij, die met kinderen belast zijn , behooren meestal deze bekendmaakingen niet intezien ; de perfoon, die men eischt , moet liefst ongehuuwd , en vooral zonder kinderen zijn : dit laatfte vergt men zelfs veelal, in die gevallen, waarin men man en vrouw beiden behoeft, of begeert. — Ik zwijge van die policie, welke , bij gemis van het zoogenoemde burgerrecht, talrijke huisgezinnen van de eene plaats naar de andere , als een hoop befchaadigende dieren , verdrijft, en dikwerf van plaatfen wegjaagt , op weiken eerlijke cn nijvere ouders in ftaat zouden zijn , of met de daad in ftaat waren, om voor hun fchamel kroost den fchraalen kost te winnen ; alleen uit vrees , dat die rampzaligen, mogelijk, in het vervolg, 0p de hulp hunner natuur- en plaats-genooten zouden aanfpraak maaken: — welk een zonderling gedrag voor hun, die zeggen, dat de voorfchriften van Jezus ook hunne patroonen zijn 1 — Kan dit immer orde en gezonde ftaatkunde heeten ?

Mogelijk zegt gij, mijne Heeren , dat ik uwe opmerking van verhevene befpiegelingen aftroone, en tot kleene, niets beteekenende bijzonderheden doe afdaalen. — Kleenigheden zijn het zeker voor hun , die, door het grillig lot, in eenen ftaat van minder afhanglijkheid geplaatst zijn; voor hun, die, uit hoofde van hunne bezittingen , of van den rang ,

dien

Sluiten