Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 457 3=

kramp, en andere Zenuw-ziekten , aanvallen van Beroerte , verlies van Bloed , Waterzugt , hevige Gramfchap , Verdikking , Dronkenfchap : onderaardfche en vergiftige Uitwaasfemingen, de Damp van Kooien , beflooteh en ongezonde Lucht , onmatige Honger, al te lang Vasten, kwaalijk toegediende Slaapmiddelen , verdoovende Planten , eene al te groote ijdelheid van lucht, door een Donderdag veroorzaakt enz. ; gevende wijders de navolgende regels op , om zich daarvan , in alle deze gevallen, bij overleeden perfoonen te bedienen.

1. Men laac den perfoon op het bed , waarop hij geftorven is , dekt het ligchaam warm toe, en houde het dus. matig warm. Men moet zich wel wachten , om de oogen of den mond te fluiten : maar integendeel die beiden zorgvuldig openhouden.

2. Men brenge telkens frisfche lucht in de kam$r ; dienende men echter des winters degelijk optepasfen , dat 'er geene al te koude lucht in het vertrek kome , opdat het ligchaam niet te zeer verkoele ; waartegen, boven alles, zorg moet gedragen worr den. j

3. Dan, het krachtdaadigfte middel is, dat men eiken dooden eleëtrifeerc : moetende dit op de gewoone wijze te werk gefteld,. en het ligchaam langzaam en zagtkens geëlectrifeerd worden. AI te hevige fchokken daaraan toetebrengen , zou ten minften onvoorzichtig wezen ; moetende men in dezen , bij verpoozingen, te werk gaan, en naauwkeurig letten, of het ligchaam ook eenige teekens van leeven geve, In 't algemeen moet het lijk herhaalde keeren geë-

HI.n.y.S. Hh let.

Sluiten