Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C >-

ligchaam tegelijk was. Zo min zij konde roepen, even zoo weinig konde zij zich beweegen, de armen uitïtrek.keri, of de oogen openen, fchoon zij het beflendiglijk wilde en poogde te doen. Maar haare benaauwdheid was ten hoogften top gereezen, toen men begonnen was, de fterfliederen te zingen, en de.kist toetefpijkeren. Het denkbeeld; nu zal ik leevendig begraaven worden: gaf haarer ziele den eerften ftoot van werkzaamheid op haar ligchaam. Van innerlijken zielangst begon zij fterk te zweeten, en daarna begonnen de zenuwen haarer handen en voeten te fchudden, en zi j werd in ftaat gefteld, en gedrongen , om vervaarlijk te fchreeuwen. —

Ik heb, zegt de Heer Pogkeis, deze gcbeurdtenis uit den mond der geloofwaardigfte perfoonen . gehoord, die met deze Juüer omgang gehad, en haar voor een zeer braaf, waarheidminnend en oprecht mensch gekend hebben. Ook is de zaak, op zich zelve, niets minder , dan onwaarfchijnlijk; naardien wij meer voorbeelden van onmacht hebben, waarbij de ziel nog eenige bewustheid behoudt, fcheoii zij niet, gelijk anders, op het ligchaam kan werken. Zij, die met benaauwde droomen gekweld zijn , zullen vaak ondervonden hebben , dat men zomtijds fchreijen, of om hulp roepen wil ; doch dat men zulks, welke moeite men aanwende, onmooglijk zoo ver brengen kan.

vi r.

Sluiten