Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 5oo )—

oogenblik , onverdraaglijk kan worden, fchoon wij zeiVen daarvan geene reden geven kunnen. Daarenboven, was deze Schoone een aardig , vrolijk, helder Meisjen, die niets kende van die booze luimen, waarmede de gevoelige Dames van onzen tijd , gelijk ik hoor , 200 fchriklijk geplaagd zijn. Haar hart, welk de beininlijklte eigenfchappen bezat, was fteeds open voor gulle vreugd. De ongedwongen opvoeding , welke zü van haare voortreflijke Ouderen genoten had; de natuurlijke en ongemaakte goedheid van haar onbedorven hart, en haare onfchuldige neiging tot gezelligheid , maakten , dat zij de menfchen, zonder eenig wantrouwen , beminde , en omtrend Heeren, die de voordeelige eigenfchappen van dezen jongen Godgeleerden bezaten , niet onverfchillig was. De grond van haaren haat kan dus, noch in eene kwaade luim, noch in koelhartigheid gezogt worden. Mooglijk was de wijs, waarop hij zijne liefde aan haar verklaarde , niet kiesch , niet fijn , niet gevallig genoeg ; veelligt ontdekte zij , op dat oogenblik , in zijn gezicht , zekere donkere trekken, welken een onedel, flecht hart verrieden; of misfchien ontwaakte 'er eensllags, juist toen, eene fterker neiging tot een' anderen in haaren boezem , — eene neiging , welke op dezen minnaar, tot zijn nadeel, een valsch licht wierp : mooglijk vreesde zij eene al te fpoedige , onbezonnen overgave van haar hart, en zogt zich hiertegen te verzekeren , door zich van de gevolgen eener zulke liefde fchrikbeelden te fchilderen. Dan, misfchien zijn alle deze gisfingen buiten den haak. Indien'cr waarlijk een voorgevoel plaats heeft, ^ zou

Sluiten