Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' -C ?37 )-

verrichting van huisüjke bezigheden haar vermaak weet te vinden, welke de huislijkheid tot eene deugd vormt , die uwer beoefening dubbel waardig is. 't Is dus,geenszins,die jammerlijke traagheid van zommigen uwer Sexe , welke haar niet Hechts aan haar huis , maar zelfs aan haar' kamer kluiftert , om den geheelen dag in haare Sofa of armftoel te zitten : maar het is eene verftandige , voor ligchaam en ziel weldaadige gewoonte van huislijke werkzaamheid, welke den naam van huislijkheid, en , als zodanige , alle aanprijzing verdient: en, zal deze indedaad weldaadig wezen , dan behoort zij , in 't gemeen , niet flechts op nuttige , maar wel bepaaldlijk op zulke voorwerpen gericht te zijn , die tot den kring van haar vrouwelijk beroep behooren.

Hebt gij dus , mijn' Waardfte , befloten , om u ook deze, voor uwe beitemming onontbeerlijke , deugd eigen te maaken , vlied dan, boven alles , den lediggang , dat verderflijk niets doen , welk dikwerf nog veel ellendiger gevolgen , dan een opzetlijk misdrijf, heeft. U zelve onöph'oudlijk in nuttige bezigheden oefenende , moet arbeid en vlijt u even noodzaaklijk worden , als de ademhaaling , en nimmer moet eene huislijke bezigheid, welke die ook zij , u onaangenaamer en moeilijker vallen , dan de onaangenaamfte en moeilijkfte van allen , naamelijk, een leeven zonder bezigheid. Geloof mij, mijn lieve Kind , 'er is , onder alle gewoonten , door welken onze natuur kan bedorven worden ,. geene verderflijker en ongeneeslijker , dan traagheid en ledigheid. Zij maakt het Ügchaam ongezond ; verlamt

III.D.VI.S. Nn on.

Sluiten