Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54i %-

heeft aangenomen! Zie gereedliik af van cen^n onafhanglijken wil , vootnaamlijk van grillige luinreii en van alle tegenkanting, hoe ook genoemd! Befchouw u zelve, als den tweeden fchakel in den keeten uwer toekomftige huishouding! De Echtgenoot , dien gij eenmaal krijgen zult , moet de eerfte zijn, en, gelijk alle de overige fchakels van u zullen afhangen , moet gij , met hun , ook alzoo van hem afhanglijk wezen. Zijt gij gereed , om deze natuurlijke en billiike betrekking te erkennen ; onderwerpt gij u gaarn, en zonder tégenfpraak , aan het beter doorzicht van den Man, dien gij zelve vrijwillig zult gekozen hebben ; om uw leidsman en befchermer op de reis door dit leeven te zijn; geeft gij u zelve aan hem, geheelenai, zonder agterhoudendherd over, om flechts voor hem , en wel voor en met hem alleen, te leeven; ziet gij, niet Hechts uit naauwgezetheid, maar ook op verftandige gronden, gereedlijk af van alle die kleene en onredenlijke kunftenarijen van vermomming én bedrog, waarmede zo menige Vrouw haarèn Echtvriend weet te misleiden; is uw hart, in tegendeel, met alle uwe gedachten, gewaarwordingen en handelingen, voor hem geheel open, zodat gij niets voor hem geheim houdt, niets verdraait, geen bedrog pleegt; bedient gij u, eindelijk, wanneer hij halflarrig en gemelijk is, van geene andere waapenen, dan van die, welken de natuur u gefchonken heeft , naamlijk toegevendheid , zachtmoedigheid , fmeekingen en tedere liefkozingen : dan, ja, geloof mij, mijn Kind, dan zal het hart van Uwen Echtgenoot, met alle zijne eigenzinnigheid Nn 3 en

Sluiten