Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 546 )-

ken, welken met zekere plegtigheden behooren gedaan te worden. Ook kan het zeer nuttig zijn, dat 'er geene mondelinge beloften of affpraken gelden, wanneer 'er fchriftlijke contracten voor handen zijn. Doch, wanneer deze grenzen overfchreden worden, dan gaat men aan tegen het recht der natuur, neemt geloof en crediet weg, en men vordert eene oninooglijkheid. Het is niet genoeg, de kooplieden hier uittezonderen, naardien'er, buiten den handel, veele bezigheden en voorvallen in het menschlijke leeven zijn, waarin het vervaardigen van fchrifdijke contracten niet wel gefchieden kan. De allerbeste wetten, daarenboven, verliezen alle haare kracht, wanneer niet de uitvoerende macht dezelven, met onbezweken ftandvastigheid, blijft befchermen en ftaande houden. Daarom is de zekerheid des eigendoms daarop voornaamlijk gegrond, dat de uitfpraken der Gerichtshoven, omtrend de verfchillen der Burgeren, onómftootlijk zijn, en even zeker, als fpoedig, ter uitvoer gebragt worden. Men bepaale de manier van vonnisfen, zoo naauwkeuriglijk men kan; men Helle rechtbanken aan , om het oordeel en de handelwijze van den rechter te beproeven: maar, wanneer dan alles behoorlijk verricht is, dan geve men geene plaats meer aan eenigen twijfel over recht of onrecht, en Iegge der bedilzucht een eeuwig ftilzwijgen op! In eenige enkele gévallen, moge hieruit eenige hardheid of onbillijkheid ontftaan, of de onfchuld in lijden gebragt worden, door verzuim of onzekerheid des rechters ; doch dit zal nimmer geheel vermijd kunnen worden, zelfs bij

de

Sluiten