Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 551 )-

ken en andere middelen van beftaan uitgefloten , en alleenlijk tot den koophandel bepaald ; wat-zullen, vraag ik , deze menfchen uitvoeren ? Die genen alleen uitgezonderd , die door de fortuin rijkltjk met geluksgoederen bedeeld zijn ; moeten dan niet de overigen tot verboden kunflenarijen hunne toevlucht nemen , en door list, of groven woeker, trachten te verkrijgen , hetgene hun op eene eerlijke wijze verboden wordt naartejagen ? Het is eene uitgemaakte zaak, dat veele Jooden van een middelmatig , of van een gering vermogen , in hunnen tegenwoordigen toeftand, den Staat fchaadelijk zijn, en inzonderheid deel hebben aan het toenemen van gebrek en behoeftigheid onder het Volk. Doch , wanneer wij oprechtlijk willen te werk gaan , en alle vooroordeelen afleggen, moeten wij toeftaan , dat niet zij, maar wij alleen , hiervan de fchuld hebben. Laatere onderzoekingen van wijsgeerige menfchenvrienden hebben bewezen , dat 'er , noch in de grondregels van den godsdienst, noch in het charakter der Jooden , iets is , welk hen beletten zoude , om braave Burgers en goede Onderzaaten te wezen. Ook zijn 'er, onder hen,zommige rechtfchapene menfchen, die aan Christenen zelfs tot een voorbeeld kunnen ftrekken. En , wat den laagen , eigenbelangzoekenden , en bedrieglijken aard der Jooden betreft: deze, ben ik zeker, dat merklijk verbeterd zal worden , wanneer hunne Hoofden voordvaren , met de opvoeding der Kinderen meer ter harte te nemen , en opzicht te hebb.en over de zeden der natie. Ondertusfchen is het zeker, dat de geheele , voor het algemeene

■ wel»

Sluiten