Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 562 }-

Cliristelijken Godsdienst invoerde. Pitt gaf, als Reprefintant van Camhidge , dit fmeekfchrift zelf aan het Parlement over. De Stad London liet een zoortgelijk overhandigen , zo wel als verfcheiden Graaffchappen , eene menigte aanzienlijke Steden en de Gemeenten der Kwaakers : 'er werd eene infehrijving geopend , ten einde de zaak op alle mooglijke wijzen te bevorderen ; cn de daardoor bijéöngezamelde fom beliep 21,760 P. St. Men kocht boeken en brochure» , om dezelven gratis onder het Volk uittedeelen ; ja, de zaak der arme Negerflaaven ging zoo verre , dat eenigen, uit een te ver gedreeven enthufiasme, zoo wel in London, als in de Provinciën, geen fuiker wilden gebruiken.

Dien toonde bij die gelegenheid aan, dat het aantal der voorhanden zijnde Slaaven , in de Engelfche H'est-Indifche Eilanden, een aantal van 410,000 bedroeg. Liverpool en Brifloi waren , van alle de Britfche Steden, de genen , welke voor het behoud diens handels het meest ijverden ; de Kooplieden aldaar hadden , dóór hunne Correspondentie met de Amerikaanfche Eilanden , 'er het hoogst belang bij. Li* w/w/ gebruikte alleen daartoe, jaarlijks, over de honderd Schepen, veelen zoo groot als Fregatten, en zoodanig ingericht, dat zij, in oorlogstijd, 32 Hukken zouden kunnen voeren. Dit maakte de zaak voor den Staat des te gewichtiger, en,bovendien, vereischte de immer toenemende bloei dezer Stad de grootfte opmerkzaamheid , dewijl men den uitvoer der Stad jaarlijks op twee millioenen Pond St. bereekent, waarvan twee derden Engeifche en eene derde Oost*

In*

Sluiten