Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

568 )-

riet ongelukkige medemenfchen op het vuUrigst werk* zaam zijn zal."

Het Parlement zond, eindelijk, eenige Commisfarisfen naar Liverpool, orn aldaar de fchepen, tot den Slaavenhandel dienende, te meten: hunne berichten bevatteden zaaken , welke de menschheid onteeren. Een fchip van 240 tonnen, met 44 Matroozen bemand , werd tot het overvoeren van 520 Slaaven gebruikt; de ruimte voor elk dier ongelukkigen was 5 voeten lang, 2 voeten en 2 duim hoog en 10 duimen breed. Dus opééngepropt, lagen zij in ketens, twee aan twee gefmeed — de reis duurde 6 of 8 weeken; in dien korten tijd , ftierven gewoonlijk, 7 of 8 van de 100; — de Vrouwen waren niet geketend, maar hadden daartegen minder ruimte.

Men ftelde nu eene wet voor, ingevolge van welks een fchip onder de 150 ton, flechts op drie Slaaven voor twee tonnen; van 150 en meer tonnen, op vijf Slaaven voor vier ton, zoude gereekend worden; kleiner vaartuigen echter zouden zoo veele Slaaven innemen , als zij tonnen behielden. De Minister oftderfteunde het voordel met alle kracht, zeggende, dat hij nu geneigd was, met ter zijde (telling vaö alle ftaatkundige inzichten, zelfs voor de ganfche affchaffing eens handels te (temmen, die de Britfche regeering en het Britfche Volk met fchande bedekte. Hij ging nog verder, en ftelde voor, dat zulks reeds van den 10 Junij een aanvang nemen, en derhalven terug zou gedateerd worden.

Deze voordragt gefchiede demydcn van Junij, terwijl 4e kooplieden van London en Liverpool de uitrusting

hun-

Sluiten