Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunner Schepen , wegens deze bill, haastig voordgezet hadden, en veelen reeds naar Afrika gezeild waaren. Oin deze overhaasting werkeloos te maaken, kon een Admiraliteits - Schip de Slaavenhaalers nagezonden worden, om hen de nodige bevelen medetedeelei, terwijl de fchaade, daaruit voor de kooplie< in ondaande, door het Parlement kon vergoed worden. Pitt bereekende dezelve op 12000 tot 15000 Ponden Sterl.

Het Laagerhuis was met den voorflag te vreden; dan, in het Hoogerhuis ontftonden, over deze Bi/l, de heviglle debatten. Het waren nu niet, gelijk gewoonlijk , de Minifleriaale- en Oppoftie-partijen, die hier met elkander (treeden, maar Minifters traden tegen Minifters op ^ en boezemvrienden der op. pofitie fprak en hier elkander tegen , volgends den maatlbf hunner inzichten en vooröordeelen. Ue Hertog van Richmond beijverde de zaak het meest, onderdeund door alle de Pairs, die door de (tem des Volks of door menschlievendheid gedreeven, de zaak der Negerflaaven de hunne maakten.

Intusfchen verbaasde het de Natie niet weinig, dat mannen , bekend wegens hunne edelmoedigheid zoowel, als uitmuntende talenten, zich tegen het voordel verzetteden. De Groot Kancelier , Lord Thdrlow, de'Staats - Secretaris, Lord Sidneij, Lord Rodnkij, Lord Heathfield, de heldhaftige verdediger van Gibraltar, Lord Bathürst, de voorige Groot Kancelier, en anderen, ieverden te^en deze Bill. De laatde, een eerwaardige Grijsaard, verklaarde openlijk, zeker te weten, dat een

IH.D.VI.S. Pp aan-

Sluiten