Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 582 )-

' ■' ; ;

Ontzagchlijk denkbeeld!! zal verwoefting zegevieren?...

Word 't puin der waereld dm een' grafnaald voor den tijd?.....

Natuur! was dan uw' jeugd flechts 't lagchend fchoon gewijd,' Om flaanw den vaalen nacht der fterflijkheid te lieren?...

Neen! op den oceaan der tuimelende elementen,

Waardoor ik, moedig, 0p gevlerkte blikfems'vlieg , _ Volmaaktheid! dobbert ginds uw'zacht "beglansde wieg !...

JJe wolken fpannen nu weer zuivre hemeltenten !

«>

De dampen ftollen wéér, tot blaauwe luchtgordijnen,

En d'aardbol fchokt in 't fpoor", door de almacht afgeperkt; Het vuur heeft uitgewoed; 't oog der natuur verltcrkt^ [ Zie gmds den morgenftond d=r eeuwigheid verfchijnen!

<>

'kZie door': gelouterd ftof 't oniterfiijk leeven woelen: De dood ontfloot het graf, in 't fterfuur van den tijd: Het vlak der waereld, dat al barffend kraakt en fplijt ,

Schijnt thands, bezield, 't begin der zaligheid te voelen ! -

<>

Verbeeldingskracht bezwijkt : mijn Schepper! wat vertooning? Elk ftofjen huwt zich aan een geest voor de eeuwigheid! — De ftem der almacht wordt van pool tot pool verbreid;

De flaaf ontwaakt zoo vrij , als d'eerfte waereldkoning! —

«>

Tc Zie langs een regenboog beglansde Seraphs daalen;

Nooit zag een vlammend oog dit grootsch, dit fchoon tafrccl, Al 't Adams kroost herleeft; hoe juigcht elk waerelddeel!

D'onfterfelijke borst mag reinen adem haaien!

De

Sluiten