Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( ip )-

„*Ik heb, eenige jaaren lang , het opzicht gehad over alle de verbeterhuizen van de Stad, en let Grondgebied van Utrecht. Bij deze gelegenheid, heb ik, verfcheiden jaaren lang, een meisjen -van vierendertig tot zesendertig jaaren waargenomen, dat zoo razend dol was, dat men het naakt moest laten, dewijl hetzelve alle kleederen terftond verfcheurde. Dit ongelukkig fchepzel, dat reedi enkel vel en beenen was, heb ik zelf, meer dan honderdmaal en, naakt op (Iroo zien liggen, in eene kamer, welke niets anders dan eene ijzeren tralie had , waardoor zij licht fchepte, zonder eenig venfter, naardien zij de venftexglazen, en al wat breekbaar was, terftond aan Hukken brak."

„ Op zekeren dag, bezocht ik dat huis wederom, en bemerkte aan de perfoon , die mij open deed, eene phyfionomie, waaraan ik eenigzins kennis had, doch welke ik mij niet meer konde tebinnenbrengen. Een welgekleed, eerbaar, fterk, en gezond meisjen, dat mij ook fcheen te kennen, liet mij de deur in. Terwijl ik het huis vifiteerde, vroeg ik den Vader, van waar hij die nieuwe meid, die ik mij herinnerde meer gezien te hebben, gekregen had?"

„ Ja, mijn Heer, zeïde de Man, gij hebt dat meisjen, zekerlijk, meermalen gezien. Voords liet hij mij een' tijd lang raaden, tot dat hij mij dat onge. lukkig meisjen, dat doorgaands naakt op ftroo lag, tebinnenbragt. Het is nu reeds drie maanden geleden, vervolgde hij, dat dit mensch, volkomen herfteld is geweest. Uitgezonderd eenige neerflachtigB a beid,

Sluiten