Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 23 )-

zins te laten beweegen; anders hebt gij de zaak geheel verloren: want een Kind behoeft, flechts ééns of tweemaal, door het fchreien zijn oogmerk te bereiken; hij behoeft u daardoor flechts éénmaal te overreeden, en hij zal die welhaast als zijne éénige toevlucht aanmerken, bij welker gebruik hij zoo boosaardig wordt, dat hij zich liever een ongemak 2a! fchreeuwen, dan van dit middel afzien.

Onderdrukt deihalven, gij, Vaders en Moeders, in alle deze gevallen , uwe tederheid tot heil uwer Kinderen , en laten hunne eerfte proeven , om u door gefchreeuw of traanen te beweegen, u zo min verleiden , als vertoornen; maar, wanneer een Kind iets eischt, of neemt, of doet, 't geen niet behoort, overwint gij dan deze proeven daarmede, dat gij hun gefchrei met de grootlle bedaardheid aanhoort, zonder daarbij eenige ontzetting of vrees tevertoonen; dat gij volftrekt niet laat blijken, als of gij daardoor gebelgd waart ; maar integendeel zeer bedaard het een of ander onder handen neemt, een gefprek vervolgt, en u houdt, als of gij het fchreiend Kind geheel niet bemerkt. Weldra zal het Kind van zelf ophouden, en dit is het oogenblik, waarop gij den fchijn moet aannemen, als of gij nu eerst uw Kind bemerkt, en hetzelve met minzaamheid moet bejegenen , zonder van bet voorgevallene te fpreken. Dit, eenige maaien herhaald zijnde, zal uw Kind overreeden, dat het fchreien niets hoegenoemd helpt, en het zal u zeer gcmaklijk en fpoedig leeren gehoorzamen.

War*-

Sluiten