Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 29 )-

Wanneer h;t, intusfcheti , gebeuren mogt, dat uw Kind den dierlijken leeftijd verlaat, zonder dat gij, door de opgegeven middelen , eene flipte gehoorzaamheid hebt kunnen verkrijgen, 't geen toch zeer zelden zal plaats hebben, indien gij de genoemde regels in acht neemt , dan is het uw plicht, om op eene ontzettende ftraf bedacht te zijn, welke het heil van uw Kind voor zijn geheele leeven beflisfen zal. Sla ten dien einde zorgvuldig gade het geval, waarin 'de ongehoorzaamheid voornaamlijk gepleegd wordt, en wacht het tijdflip af, waarop het Kiud zijne eigenzinnigheid halrtarrig zal oefenen ; verzamel op dit oogenblik alle de kracht van uwen geest j neem de roede van tuchtiging in handen ; gebruik haar aan den eenen kant zonder merkbaare drift of toorn, doch ook daartegen zoo lang — zoo lang en zoo fchijnbaar onbermhartig — dat uw Kind nog verfcheide dagen naderhand de fmart daarvan gevoelt, en zich tot in zijn binnenfle getroffen vindt. Ik heb dit middel , in dit éénig geval, met het allerbest gevolg , bij veele Ouders aangeprezen , en gij zult insgelijks bevinden , dat uw Kind , door zulk eene ernflige en gevoelige ftraföefening, zoo buigzaam aal worden , dat het nadethand , wanneer gij flechts iet met ernst beveelt, op het oogenblik zal henen, fnellen, om u te gehoorzaamen , zonder dat gij wederom tot de woede uwe toevlucht zult behoeven te neiuon : en komt gij indedaad zoo ver, dat uw Kiud u op uwen wenk voldoet , dan hebt gij voor uwe geheele opvoeding alles bereikt , wat • gij tot lied vaa uvv Kind. zouit kunnen verlangen.

Doch

Sluiten