Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 3* )-

wanneer zij , in het een of ander opzicht, tegen de menfchenliefde handelen. Vergeeft hun alles , wat zij mogten gedaan hebben , gereeder , dan eene opzetlijke bedroeving of beiiadeeling van één éénigen hunner natuurgenoten.

Boven alles , waarde Ouders , is het allernodigst, dat gij zeiven alle deze onderrichtingen onderfteunt door uw eigen voorbeeld : anderszins zijn alle mijne voorfchriften , en uw oprechtfle ijver voor derzelver betrachting , te vergeefsch en vruchteloos: want het allereerfle en gewichtigst beginzel der natuur, waardoor Kinders werkzaamheid leeren oefenen , is naarvolging. Zien zij , derhalven, in u, eene zorgvuldige naauwgezetheid voor het behoud uwer gezondheid , eene heilige en onkreukbaare geflrengheid in het inachtnemen der fchaamte : zien zij in u alle reinheid , alle arbeidzaamheid , alle flipte gehoorzaamheid van hetgeen zij , die uwe meerderen en overheden zijn , u bevelen ; in één woord , zien zij in u de echte Christlijke menfchenliefde , welke altijd en overal poogt weltedoen , dan zal uw voorbeeld alleen de helft uitwerken van dat gene , welk ter hunner befchaavinge en opvoedinge nodig is.

V,

Sluiten