Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 47 )-

waan en jaloezij zijn eene hel , welke, eenmaal brandende, nimmer te blusfchen is. Vertrouwt dus elkander!

Zoo zal de geest der liefde u onfchendbaar aan elkander verbinden ; gij zult met lust elkanders heil bevorderen , en alles zal wel gelukken. Uwe Kinders zullen zich naar uw voorbeeld richten. Alle vreugd dezes leevens zult gij dubbel bekoorend vinden. Alle lijden zal voor u draaglijk, alle lasten zullen verzagt worden.

Ziedaar, mijn Vriend , mijne bedenkingen overeen onderwerp, welks overweging uwe aandacht te recht verdient. Vergun mij, nog ééne aanmerking ten Hotte hier bijtevoegen.

Gij begrijpt , naamlijk , dat ik van den plicht eens braaven Muishouders fprekende, daarmede zo wel de Vrouw, als den Man, bedoele. Beiden maaken zij een geheel uit , terwijl elk hunner zijne taak te volvoeren heeft. In veele opzichten heeft de Man Hechts een algemeen toezicht , en, bezit hij eene kundige en braave Wederhelft, dan zal zij altijd gereed zijn, om zijne onderrichtingen te volgen. De Vrouw heeft veele bijzonderheden , welke alleen ter ,haarer verrichtinge zijn overgelaten ; doch zoo, dat 'er geen ftuk is, of zij behoort, met overleg van haaren Man, over het huishouden te befchikken , terwijl zij anderszins gevaar loopt , om het beste plan van den braafften huishouder in haare onkunde te veriedelen. Ke Man , intusfchen , is het hoofd des huisgezins, en hij is verplicht, in het algemeen te zorgen, dat uitgave en inkomlteu in eene behoorlijke evenreedig-

heid

Sluiten