Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 5tf >

ftrengheid verdubbelen, en aan den verwonneling niets dan het leeven en den adem vrij laten. II?

zal Doch laat ons van deze buhenfpoorig-

heden afftappen , en liever erkennen, dat de perzoonlijke vrijheid, zo wel als het leeven zelve, een goed is, 't welk alle Menfchen onmiddellijk van hunnen Maaker ontvangen ; 't welk zij bij hunne geboorte mede in de waereld brengen; waarop de zwakfte en domfte fterveling een even onbetwistbaar recht heeft, als de vermogendfte en meest-verlichte Natie,

3. Maar, „ zal iemand zeggen," hoe verftrekt zich het recht, hetwelk de Mensch van natuure op zijn perzoon bezit, wel uit ? Zijn de vruchten van zijnen arbeid , en van het huwelijk, daaronder ook begrepen ? Kan men met recht gezegd worden hem in zi;ne natuurlijke vrijheid te benadeelen, wanneer men hem tot zekeren arbeid dwingt, een deel der inkomften van zijn werk aan hem onthoudt, de vruchten van zijn huwelijks-bed aan hem ontneemt, althands niet langer voor de zijnen erkent, dan ons welgevalt , terwijl men intusfchen hem aan leevensnooddruft nooit gebrek laat lijden, ja, menige fchikking beraamt, om bet lot zijner dienstbaarheid te verzachten ?" Dit is hec derde ftuk , waarop ik nog moet ftilftaan,

En hier zal voorzeker geene groote uitvoerigheid vereischt worden. De befchrijving , welke ik boven reeds van de Perzoonlijke Vrijheid gegeven heb, kan ons hierin genoeg voorlichten. De perzoon des Menfchen is naanjelijk vrij , niet wanneer hij, dagelijks, met geene z.waare ketenen belaaden , in geenqn ake-

li-

Sluiten