Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 60 )_

waarin onze Negers hunne leefdagen moeten doorbrengen, immer als eene weldaad — kan ze ooit anders , dan als eene barbaarfche wreedheid, befchouwd worden? Kennen wij het waar belang van alle Volk< n genoeg, om den juisten kring te bepaalen, waarin de Inboorlingen van Afrika zich moeten bewegen, en om !.en, ten koste van hunne vrijheid zelve, tot die beweging te noodzaaken ? Kan men van dtn wijzen Schepper verwachten, dat Hij een geheel deel des menschdoms zodanig heeft vergeten , dat het nimmer eenig nut gedaan zou hebben, zo niet de winzieke Europeaan vreemde Volken bezocht, verafgelegen Coloniën aangelegd, en, als bij toeval, het middel ontdekt had, om uit deze, door bunnen Maaker verwaarloosde, Schepzelen, door banden en zweepflagen, ten minften eenig voordeel te trekken? Indien eens een onbekend Volk, 't welk ons in kennis, b.fchaaving en nijverheid, even verre, als wij de Negers, te boven ging — indien het met dezelfde verachting, welke wij, doorgaands, tegen de Zwarten laten blijken , op ons nederzag: indien het zich, door zijne meerderheid, gerechtigd ooideelde, om, febier uit medelijden, onze Zoonen, Dochteren en Echtgenooten optekoopen, altefcheepen, in hun Vaderland ter markt te brengen, dezelven tot den zwaarden arbeid, op het veld of in de mijnen, te veroordeelen, en oin dit ongehoord geweld nog te verfchoonen, met te zeggen: „ Zij waren in hun Land ellendige fchepzels, nuttelooze lasten der aarde; bij ons kunnen zij nog eenigen dienst aan 't menschdom doen; en zij krijgen zoo wel kost en

drank,

Sluiten