Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_( 69 )-

Slaaven." Ik erken het groot vermogen, hetwelk dit beginzel op des menfchen geest bezit. Maar, is het, voor den armen Niger-Slaaf, eene genoegzaame waarborg tegen alle onredelijke behandeling, tegen moord en verminking? ó Neen! De mensch bezeft, in duizend gevallen, zijn waar belang niet recht, en gaat 'er lijnrecht tegen aan. Hoe ras wordt de beevende Slaaf, in zulk eene vlaag van uitzinnigheid, het rampzalig flachtoffer van eene kwaalijk begrepen eigenliefde! De belangzucht is 't alleen niet, die den menfchelijken geest beheerscht; weelde en hoogmoed (kepen hem ook dikwijls weg, en zetten hem tot de gruuwelijkfte onmenfchelijkheden aan. Rijkdom en eerzucht hollen fpoedig buiten het fpoor. Brooddronkenheid teelt wanfchepzels, en wraakzucht eischt een zevenvoudig offer. Goede Gooi ons zeiven zouden wij ongelukkig achten, bijaldien zij, die ons benadeelen of mishandelen kunnen , door niets, dan door eigenbelang, weerhouden wierden; ons beklaagen wij menigwetf over de nadeelen, welken wij door eigenbelang-zoekende menfchen lijden; en — voor onze Zwarte Medemenfchen, zal de belang ucht hunner meesteren en opzieneren eene genoegzaame waarborg, en voldoende wederlegging van hunne zucht naar de aangeboren vrijheid moeten zijti!

5.J ,, Maar, veele Negers berusten 'er zelfs gaarn in; zij leeven zeer te vrede: zommigen worden zelfs rijk, en laten veel gopdnaa; zij hebben het in onze Plantagien ook beter, dan in hun geboorteland; zij danken den Europeaan niet zelden, die hen E 3 uit

Sluiten