Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C T2 )-

In 't geheel niet aan 't wankelen gebragt ben; zal het echter niet ondienftig zijn, dat ik den oplettenden nog eene en andere bijzonderheden aan de hand geve, welke, bijaldien zij al geene volledige bewijzen voor de onwettigheid van alle flaavernij zijn, ten minden de wanfchiklijkheid van het flaavendelzel duidelijk bloot leggen.

Ik zal ze hier flechts opnoemen, en de verdere entwikkeling aan den nadenkenden lezer overlaten.

i.) De verlichting en befchaaving der Natiën bei hoort, vooral, mede onder die zeldzaame wegen van 'Gods Voorzienigheid, welke wij naauwlijks, ja, in 'tgeheel niet, kunnen naarfpooren. 'Er zijn eeuwen geweest, waarin ver het grootst gedeelte der aardbeTvooneren, tot vuilen Afgodsdienst genegen, de kluisters van onwetendheid en bijgeloove gewillig droeg, 'en zich naauwlijks op eenige befchaafdheid of verlichtte kennis beroemen kon. Aan oorden, waarin voorheen woeste horden rondzwierven , en de eene de andere gefladig verdreef, woonen nu befchaafde Volken, onder de befcherming van billijke wetten, 'bij 't genot van de dierbaarïïe zegeningen des gezelligen leevens. Welk een groot verfchil is 'er tusfchen de hedendaagfche bewooners van onze gewesten en die ruuwe Volken , die , door armoede en eeuwigen twist uit hun geboorteland verdreven, dit land, van tijd tot tijd, innamen, dezen grond meermsalen met het rookend bloed van affchuuwlijke menfehen-oners doorweekten , en , door een gunftig bede! van Godj Voorzienigheid, deze befchaafde Na-

ko-

Sluiten