Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 76 )-

leer, door het opwekken van de edele gevoelens der deugd en der menfrhelijkheid , en door het afichaffen van eene, baatzucht voedende, onderdrukking, nog in tijds, voor een ongeneeslijk bederf te bewaaren.

3.) De leere van Jesus begunftigt in geen ding het onnatuurlijk geweld, hetwelk door den eenen mensch, maar al te veel, over den anderen geoefend wordt, veelmin eene flaavernij, door welke een deel van Gods redelüke fchepzelen, van hunne aangeboren waardigheid beroofd, tot den rang van het redenloos vee verlaagd wordt; terwijl het andere gedeelte des menschdoms, 't welk dit ijzeren juk op de nek van anderen legt, eer aan woeste roofdieren, dan aan redelijke wezens gelijk is. Het Euangelie bevat integendeel veele ontdekkingen en bevelen, welke, met het koopen en houden van Slaaven tot onzen dienst, niet overeengebragt kunnen worden. De onderaangehaalde tekften (*) zou ik althands, als Christcnleeraar, in het Slaavenland niet durven verhandelen, uit vreeze, dat ik, of met mijn eigen geweten te veel zou te doen kriigen, of dat een of ander Slaaf, mijne prediking aanhoorende, zijne banden aan mij en mijne geloofsgenooten eenmaal bloedig zou trachten te wreeken, of, dat ik, eindelijk, als een opflooker der Slaaven, door de hooge Regeering zou worden te recht gefield en geftraft.

Het

(*) Gen. XXXVII. 26-28. Mattü. V. 48. VII. 12. XX. 35-28. Rou XIII. 10. 1 Cor. VII. at. Tv*, ffi 12. 1 Jon. VA. 7, 10.

Sluiten