Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C §+ )-

zienigheid overeengebragt worden ? Een enkel mensch kan, voorzeker, nooit een flerker blijk van kleenachting en mistrouwen omtrend Gons almacht en goedheid toonen , dan dat hij , ter onderhouding van zijn wisfelvallig leeven , ter uitbreiding van zijn aanzien of vermogen, zelfs ter ontkoming van drukkende of dreigende onheilen , geene listen en openbaare gruwelen fchroomt. En zal dan eene geheele Natie list en geweld tegen weerlooze onfchuld mogen in het werk dellen , zonder van alle aanfpraak op een christelijk vertrouwen afftand te doen , en te gelijk te duchten , dat de Godheid dezen hoon , Haar en der Menschheid aangedaan , op 't allerfelst zal wreeken?

5.) Eindelijk, fchroom ik niet, dit 'er nog bijtc•voegen , dat de groote kracht van 't bewijs voor de flaavernij, vat Neerlands koopbelang afgeleid, voordfpruit uit het denkbeeld , dat men , met het ftelzel der Ate^r-vrijheid te omhelzen, ftraks den aanvoer en 't vertier van nuttige werklieden in onze Colonien ftremmen , de Negers tot den arbeid onwillig maaken, ja, door eene oogenbliklijke opheffing van hunne dienstbaarheid , veelligt tot de gevaarlijkde opftanden zoude aanmoedigen. Men is doorgaands van begrip, dat men , om aan de begeerte van de voorfpraaken der Zwarten te voldoen , ftraks den aanvoer van verfche Negers naar onze Plantagien ftaaken ; allen , die daar reeds zijn en werken , uit hunne dienstbaarheid ontdaan , en hun op 't zelfde oogenblik moet toeroepen: „ Broeders ! gijlieden zijt

vrij;

Sluiten