Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-O 86* )—

hun geluk bezeffen ; hoe zeer kwaadwilligen het voorrecht, van vrij te zijn , veelligt , voor altijd verfinaaden , en door hun wangedrag verbeuren mogten ; wij althands zouden ons altijd daarover kunnen verheugen , dat onze Colonien, zoo winstrijk voor het Vaderland, nog bovendien, aan een verwaarloosd gedeelte van het menfchelijk gellacht, een onbereekenbaar voordeel aanbragten. Onze Scheeps - Voogden , met bet opkoopen van Slaaven aan de Afrikaanfche kusten belast, zouden geene gevoellooze handelaars , maar edelmoedige Menfchenredders zijn. Op hunne tochten, zouden zij welhaast door edelmoedige menfchenvrienden verzeld worden , belust, om den onwaardigften kerker voor den menfchelijken geest met eigen oogen te zien en te helpen ontfluiten. Men zou voordgaan met Slaaven te koopen, met dezelven naar onze Colonien overtevoeren , en uit hunnen arbeid voordeel te trekken ; maar men zou tevens vrije menfchen kweeken ; men zou hunnen ongedwongen arbeid begeeren, en dubbel beloonen ; zelfs op onze Siaavenfchepen, zouden de Voorfchriften van den Godsdienst en de Menfchelijkheid in acht genomen worden. Elke verfche troep van geredde ellendigen zou , in onze Colonien aangeland , zommigen zijner Lands- genooten reeds met de waardigheid van vrije Burgeren bekleed zien, door anderen naar het fchool der wijsheid en vrijheid gelokt , en dra overtuigd worden , dat niemand, dan die onverbeterlijk en ondeugend is , onder het oog van Christenen een Slaaf mag zijn, Met één woord, de vrijwaaking onzer Negers. »oet, naar mijn begrip»

door

Sluiten