Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C is? )-

tijk en toepasfing, ontdaan moeten. Laat ons een* deze belijdenis in de ziel der meeste vrienden afleggen, of liever, laat ons eens denken, dat de menfchen zoo openhartig konden zijn, om de werkelijke beweegredenen hunner vriendfchap, zonder terughouding, te ontdekken. — Het ééne deel van menfchen zou ons dan zeggen: „ deze of die is mijn vriend, omdat zijne bekwaamheden, zijn ftand,zijne uiterlijks voorrechten, zijn ambt, zijn invloed, zijne kostbaire leevenswijze mij een zekeren glans bijzetten, zonder welken ik waarfchijnlijk in eene fchaduw zou ftaan. Het kittelt onze ijdelheid, zouden deze lieden vervolgen, om zodanig eenen man tot onzen vriend te hebben, aan zulk eenen ons hart te ontlasten, het vertrouwen en de genegenheid van zulk eenen te bezitten. Wij worden geëerd, fpeelen eene aanzienlijker rol, trekken meer opmerkzaamheid tot ons, mogen op grooter toegenegenheid en goedkeuring der waereld Üoopen, behoeven andere menfchen minder te dienen, te vleien, — juist, omdat deze man onze vriend is. Door hem valt het ons ligter, ons te verheffen, oazen benijderen den mond te floppen, onzen plannen den fchijn van verdiende te geven; — kortom, hij is onze vriend, wijl, door den omgang met hem, onze ijdeie en eerzuchtige hartstochten gevoed, en onderhouden worden. Hij zou misfchien onze vriend

niet zijn, als deze voordeden ophielden." .

Een ander deel van menfchen zou zeggen: ,, deze of die is mijn vriend, omdat hij voor mijn onderhoud zorgt, en mijn geluk bevordert; omdat hij mij van zijne tafel fpijzigt, en ik van zijn' wijn drinke; omdat

Sluiten