Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 155 )-

leemcn vloeren. Hier wordt het land bewaterd met de Pal/niet- Béter- Steenboks-, Zwarte en Spilmans-nv'xe.ren ; doch allen zonder bruggen of veeren: een groot ongemak indedaad voor den Landman , die geen ander vertier zijner producten, noch inkoop zijner noodwendigheden heeft, dan in het Hoofdvlek de Kaap, en die dus naar gelegenheid moet wachten, totdat de rivieren laag genoeg zijn, om te kunnen doorwaaden. Het beftaan dezer Landlieden is, voornaamlijk , gelegen inde graanen, en fchaapen teelt; de wijn, die in deze ftreeken valt , is zuurachtig , en dient tot niets anders , dan om brandewijn en azijn van te ftooken. Ons vandaar Zuidoost wendende naar het warme Bad, vinden wij eene geheele landftreek ruuw en onbebouwd , uit oorzaak van gebrek aan water. Dit Bad onderfcheidt zich van de andere baden in 't land, door het bad agter den berg , of ook wel het IJzerbad. De uitwerking van dit bad beftaat, voornaamlijk , in de genezingen van rhumatieke pijnen en verlammingen, als welke,door deszelfs gebruik, binnen weinige dagen , herfteld worden : dan, men gebruikt , uit onkunde , dit bad in alle ongemakken, zelfs inkoortfen ; want, naardien aan deze bron geen Geneesheer is, die op de Brongasten acht kan geven, ja, men zelfs in dit landbijkans nooit gelegenheid heeft, om met eenen kun> digen Geneesheer te raadpleegen, volgt men, bij deze bronkuuren, geene andere voorfchriften , dan de zodanigen , welken ieder voor zich zelf goedvindt, zonder eenige orde; ja, zelfs zonder den geringfien leevensregel in acht te nemen; en , hoe toch zou het hier mooglijk zijn , naar voorfchriften en leevensrege-

len

Sluiten